Ảnh Danh sách thủ tục hành chính

   

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Mức độ dịch vụ công
1 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ờ Cấp xã Cấp 3
2 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Cấp Bộ, Cấp Huyện, Cấp Xã Cấp 3
3 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Cấp huyện, cấp xã Cấp 3
4 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Cấp 3
5 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo thường xuyên hằng năm Cấp xã Cấp 3
6 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo định kỳ hàng năm Cấp xã Cấp 2
7 Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Cấp 2
8 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Cấp huyện, cấp xã Cấp 3
9 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Cấp Bộ, Cấp Huyện, Cấp Xã Cấp 3
10 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Cấp xã Cấp 3
11 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xà hội dưới10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn Cấp xã Cấp 3
12 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã Cấp 3
13 Công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình Cấp xã Cấp 3
14 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Cấp 3
15 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật Cấp xã Cấp 3
16 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên hằng năm Cấp xã Cấp 3
17 Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tinh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Cấp Bộ, Cấp Huyện, Cấp Xã Cấp 3
18 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Cấp xã Cấp 2
19 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Cấp xã Cấp 2
20 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp xã Cấp 2
21 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp xã Cấp 2
22 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn., Phòng Tư Pháp, Tổ chức hành nghề công chứng, Cơ quan đại diện có thẩm quyền Cấp 2
23 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thâm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Cấp xã Cấp 2
24 Cấp bản sao từ sổ gốc Cấp xã Cấp 3
25 Chứng thực di chúc Cấp xã Cấp 2
26 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Cấp xã Cấp 2
27 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp xã Cấp 2
28 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Cấp xã Cấp 2
29 Công nhận người có uy tín trong đông bào dân tộc thiểu số Cấp xã Cấp 2
30 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Cấp xã Cấp 2
31 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Cấp xã Cấp 3
32 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình Cấp xã Cấp 3
33 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Cấp xã Cấp 3
34 Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Cấp xã Cấp 3
35 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Cấp xã Cấp 3
36 Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay thế đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh TTHC liên thông 2 cấp Xã-Huyện
37 Thực hiện điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Cấp xã
38 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm Cấp xã Cấp 2
39 Công nhận hộ nghèo, cận nghèo phát sinh trong năm Cấp xã Cấp 2
40 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. TTHC liên thông 3 cấp Xã-Huyện-Sở Cấp 2
41 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em. TTHC liên thông 3 cấp Xã-Huyện-Sở Cấp 2